اسلام دینی است کهبه هیچ مؤمنی اجازه نمی دهد

مقابل ظلم، ستم، مفاسد و گناه بی تفاوت بماند.

امام حسین (ع)